altProjekt NUMPRESS, którego efektem jest program o tej samej nazwie, był realizowany w {link do IPPT:Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN}, w Zakładzie Metod Komputerowych i w Zakładzie Mechaniki Materiałów.
 • Tytuł projektu: Zaawansowane metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach.
 • Czas realizacji: 1.10.2009-30.04.2015.
 • Projekt współfinansowany przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
 • Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
 • Nr umowy: POIG.01.03.01-14-209/09
Prace w projekcie podzielone były na następujące zadania badawcze (w nawiasach podano nazwisko osoby odpowiedzialnej za dane zadanie):
 • Zadanie 1: Implementacja nowych rozwiązań numerycznych w module analizy prędkościowej (dr hab. Piotr Kowalczyk)
 • Zadanie 2: Rozwój modułu opartego o jawne ("explicit") całkowanie równań ruchu (dr hab. Jerzy Rojek)
 • Zadanie 3: Zaawansowane modele konstytutywne do analizy dynamicznej procesów tłoczenia blach (dr hab. Zdzisław Nowak)
 • Zadanie 4: Rozwój modułu optymalizacji odpornościowej w procesach tłoczenia blach (dr Rafał Stocki)
 • Zadanie 5: Tworzenie graficznego środowiska użytkownika modułu optymalizacji (dr Rafał Stocki)
Przebieg prac nad projektem mozna prześledzić w w zakładce "Archiwum".