alt    System komputerowy NUMPRESS jest programem numerycznym umożliwiającym analizę i optymalizację konstrukcji powłokowych podlegających dużym deformacjom plastycznym. W szczególności oprogramowanie to jest ukierunkowane na analizę procesów tłoczenia blach i optymalizację parametrów tych procesów. W programie dostępne są różne metody analizy - szybka i mniej dokładne, jak również bardziej czasochłonna i dokładniejsza, co pozwala na efektywniejsze rozwiązywanie problemu optymalizacji. Cechy te wyróżniają omawiane oprogramowanie wśród dostępnych na rynku systemów analizy konstrukcji opartych na metodzie elementów skończonych, które zwykle są przeznaczone do ogólnych zastosowań dla różnych typów zagadnień obliczeniowych mechaniki, a przez to są mniej efektywne w specyficznych zastosowaniach, takich jak modelowanie i optymalizacja procesów tłoczenia blach.

    System ma strukturę modułową. Podstawowymi funkcjonalnymi elementami jego architektury są:
  1. moduł analityczny, służący do analizy głębokiego tłoczenia blach metodą elementów skończonych, zinterfejsowany z zewnętrznym pre- i postprocesorem danych umożliwiającym użytkownikowi m.in. łatwe definiowanie geometrii i własności modelu i przygotowanie danych wejściowych,
  2. moduł optymalizacyjny, sterujący wywołaniami modułu analitycznego i przeprowadzający optymalizację wybranych parametrów wejściowych, zarówno w tradycyjnym rozumieniu deterministycznym, jak również tzw. optymalizację odpornościową (robust optimization),
  3. moduł niezawodnościowy, sterujący wywołaniami modułu analitycznego w celu określenia wpływu losowego rozrzutu wartości parametrów projektowych na końcowy kształt wytłoczki,
  4. interfejs umożliwiający komunikowanie się modułu optymalizacyjnego z modułem analitycznym oraz wygodne definiowanie parametrów projektowych i kryteriów optymalizacji.
    Użytkownik ma możliwość wyboru modułu analitycznego spośród następujących programów:
  1. program do analizy quasi-statycznej powłok sztywno-lepkoplastycznych, wykorzystujący tzw. metodę prędkościową (flow approach),
  2. program do analizy dynamicznej powłok sprężysto?plastycznych i sprężysto?lepkoplastycznych, wykorzystujący jawne sformułowanie dynamiki, oba wyposażone w pre? i postprocesor graficzny.
    System jest również dostosowany do korzystania z innych, komercyjnych programów do analizy metodą elementów skończonych, o ile zostaną utworzone odpowiednie interfejsy.